Gratis levering vanaf € 0 * Ik discrete verpakking I levertijd 1-3 dagen *

Algemene voorwaarden


Servicevoorwaarden

We zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 

 • 1 Toepassingsgebied, onderwerp en sluiting van de desbetreffende overeenkomst
 1. De volgende voorwaarden regelen uiteindelijk de contractuele relatie tussen Hoiz Handels GmbH, d. d. Directeuren Arthur Aldinger en Clemens Cramer, Pleinfelder Strasse 70, 91166 Georgensgmünd, hierna "verkoper" en de respectievelijke klant genoemd.
 2. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van deze voorwaarden worden niet erkend, tenzij de verkoper er in individuele gevallen uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
 3. Ze zijn van toepassing op zowel consumenten als ondernemers. Consumenten in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 4. Het onderwerp van het desbetreffende contract is de verkoop van goederen door de verkoper aan de klant.
 5. De aanbiedingen die de verkoper op zijn website aanbiedt, zijn bindende aanbiedingen om een koopovereenkomst te sluiten. Een effectief koopcontract tussen de partijen wordt gesloten wanneer de koper aan het einde van het bestelproces op "bestellen met betaling" klikt.
 6. De contracttekst en de algemene voorwaarden worden na de bestelling per e-mail naar de klant gestuurd. Bovendien kan de klant die een klantaccount heeft aangemaakt, zijn respectievelijke bestellingen op elk moment na het sluiten van het contract opvragen.
 7. De overeenkomst wordt uitsluitend in het Duits gesloten. Het Duitse recht is van toepassing als de klant een handelaar is.
 8. Alle prijzen zijn bruto EU-prijzen.

 

 • 2 Uitvoering van het koopcontract, verzendkosten
 1. De klant draagt de verzendkosten vanaf de locatie van het filiaal van de verkoper volgens de tabel met verzendkosten die geldig is op het moment van de bestelling.
 2. Bij het sluiten van het koopcontract is de betaling van de koopprijs onmiddellijk verschuldigd. De klant heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende betaalmethoden.
 3. De verkoper heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract als de verkoper, ondanks de voorafgaande sluiting van een overeenkomstige koopovereenkomst, het serviceobject niet ontvangt; de verantwoordelijkheid van de verkoper voor opzet of nalatigheid blijft onaangetast. In dit geval zal de verkoper de koper onmiddellijk op de hoogte stellen van de onbeschikbaarheid en hem onmiddellijk de reeds betaalde vergoeding terugbetalen. In dit geval behoudt de verkoper zich het recht voor om goederen van gelijke prijs en kwaliteit aan te bieden, met als doel een nieuw contract te sluiten voor de aankoop van goederen van dezelfde prijs en kwaliteit.
 4. De klant zal, voor zover het een wederzijdse handel in de zin van het Duitse handelswetboek betreft, de bestelde goederen onmiddellijk na levering onderzoeken. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de volledigheid van de goederen en de respectievelijke functionaliteit. Gebreken die hier worden gevonden of gemakkelijk kunnen worden vastgesteld, moeten onmiddellijk aan de verkoper worden gemeld. Voeg een gedetailleerde beschrijving van het defect toe. Indien koper dit niet meldt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het een gebrek betreft dat tijdens de keuring niet herkenbaar was.
 5. Gebreken in de goederen die onderdeel uitmaken van de juiste keuring volgens Lid 5 kan niet worden vastgesteld, moet onmiddellijk na hun ontdekking aan de verkoper worden meegedeeld, voor zover het een onderlinge handelstransactie betreft; anders worden de goederen gezien dit gebrek ook als goedgekeurd beschouwd.

 

 • 3 Garantie en aansprakelijkheid
 1. De verkoper is in het algemeen aansprakelijk voor gebreken in de goederen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de verkoopwet (§§ 434 ev BGB) en - als de klant een consument is - het recht van consumptiegoederen (§ 474 ev BGB), tenzij deze AV van toepassing is iets anders bepaald.
 1. Als de klant ondernemer is, wijkt de garantieperiode voor de rechten onder § 437 nr. 1 en nr. 3 BGB voor nieuwe artikelen een jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn af van § 438 lid 1 nr. 3 BGB. In het geval van § 438 lid 1 nr. 3 BGB geldt voor consumenten de wettelijke garantieperiode van twee jaar.
 1. Indien de klant ondernemer is, is de garantie voor gebruikte artikelen uitgesloten. Voor consumenten wordt de garantieperiode voor de rechten onder sectie 437 nr. 1 en nr. 3 BGB voor gebruikte artikelen verkort tot één jaar vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn, in afwijking van sectie 438 lid 1 nr. 3 BGB.
 2. De verkoper is in het algemeen niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen volgens de voorgaande nummers 2, 3 en 4 zijn niet van toepassing op schade als gevolg van letsel aan leven, ledemaat of gezondheid, frauduleuze verhulling van defecten, claims onder de productaansprakelijkheidswet, in geval van opzet en grove nalatigheid, evenals in geval van schending van Verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig kan vertrouwen. 

 

 • 4 Eigendomsvoorbehoud, risico-overgang
 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.
 2. Als de klant ondernemer is, gaat het risico op de ondernemer over bij verzending van de goederen naar de transporteur. Voor consumenten vindt de overdracht van risico alleen plaats wanneer de goederen aan de klant worden overgedragen.

 

 • 5 Vertragings- en vertragingskosten
  1. De klant die geen consument is, is in verzuim als hij niet binnen 30 dagen na de vervaldatum heeft gepresteerd.
  2. Consumenten zijn ook binnen 30 dagen na de vervaldatum in verzuim als u hiervan op de factuur of betalingsverzoek op de hoogte wordt gesteld.
  3. De verkoper heeft het recht om voor elke herinnering een vast bedrag van € 2,50 aan de klant in rekening te brengen. De klant mag bewijzen dat er geen of slechts geringe schade is ontstaan. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om verdere herinneringskosten te vorderen.

 

 • 6 slotbepalingen
 1. Het Duitse recht is van toepassing op de huidige algemene voorwaarden en op de respectievelijke verkoopovereenkomst, met uitzondering van het VN-verkooprecht, als de klant geen consument is.
 2. Indien de partijen volledige handelaars zijn, wordt de stad van de statutaire zetel van de verkoper overeengekomen als bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract.
 3. Mochten één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van kracht zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Per 1 januari 2020